मोहन गिरवरधारीको म्हारो प्रणाम

मोहन गिरवरधारीको म्हारो प्रणाम/मोहन-गिरवरधारीको-म्हारो


म्हारो प्रणाम बांकेबिहारीको।

मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे।

कुण्डल अलका कारीको म्हारो प्रणाम

अधर मधुर कर बंसी बजावै।

रीझ रीझौ राधाप्यारीको म्हारो प्रणाम

यह छबि देख मगन भ मीरा।

मोहन गिरवरधारीको म्हारो प्रणाम

Post a Comment

0 Comments