छोटी छोटी गैया

छोटी छोटी गैया/choti choti gaya in hindi mp3


छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल ।

छोटो सो मेरो मदन गोपाल ॥

आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल।

बीच में मेरो मदन गोपाल॥

कारी कारी गैया, गोरे गोरे ग्वाल।

श्याम वरण मेरो मदन गोपाल॥

घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल।

माखन खावे मेरो मदन गोपाल॥

छोटी छोटी लकुटी, छोले छोटे हाथ।

बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल॥

छोटी छोटी सखियाँ, मधुबन बाग़।

रास राचावे मेरो मदन गोपाल॥

Post a Comment

0 Comments