श्रीशिवाष्टोत्तरशतनामावली

कर्पूर-गौरं करुणावतारं संसार-सारं भुजगेन्‍द्र-हारम्।

सदा वसन्‍तं ह्यदयारविन्‍दं भवं भवानी सहितं नमामि॥

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ महेश्वराय नमः ।

ॐ शम्भवे नमः ।

ॐ पिनाकिने नमः ।

ॐ शशिशेखराय नमः ।

ॐ वामदेवाय नमः ।

ॐ विरूपाक्षाय नमः ।

ॐ कपर्दिने नमः ।

ॐ नीललोहिताय नमः ।

ॐ शङ्कराय नमः ।

ॐ शूलपाणिने नमः ।

ॐ खट्वाङ्गिने नमः ।

ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ।

ॐ शिपिविष्टाय नमः ।

ॐ अम्बिकानाथाय नमः ।

ॐ श्रीकण्ठाय नमः ।

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

ॐ भवाय नमः ।

ॐ शर्वाय नमः ।

ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।

ॐ शितिकण्ठाय नमः ।

ॐ शिव प्रियाय नमः ।

ॐ उग्राय नमः ।

ॐ कपालिने नमः ।

ॐ कामारये नमः ।

ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ।

ॐ गङ्गाधराय नमः ।

ॐ ललाटाक्षाय नमः ।

ॐ कलिकालाय नमः ।

ॐ कृपानिधये नमः ।

ॐ भीमाय नमः ।

ॐ परशुहस्ताय नमः ।

ॐ मृगपाणये नमः ।

ॐ जटाधराय नमः ।

ॐ कैलाशवासिने नमः ।

ॐ कवचिने नमः ।

ॐ कठोराय नमः ।

ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ।

ॐ वृषङ्गिणे नमः ।

ॐ वृषभारूढाय नमः ।

ॐ भस्मोद्‍धूलित विग्रहाय नमः ।

ॐ सामप्रियाय नमः ।

ॐ स्वरमयाय नमः ।

ॐ त्रयीमूर्तये नमः ।

ॐ अनीश्वराय नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ परमात्मने नमः ।

ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।

ॐ हविषे नमः ।

ॐ यज्ञमयाय नमः ।

ॐ सोमाय नमः ।

ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ।

ॐ सदाशिवाय नमः ।

ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ वीरभद्राय नमः ।

ॐ गणनाथाय नमः ।

ॐ प्रजापतये नमः ।

ॐ हिरण्यरेतसे नमः ।

ॐ दुर्धर्षाय नमः ।

ॐ गिरीशाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।

ॐ भर्गाय नमः ।

ॐ गिरिधन्वने नमः ।

ॐ गिरिप्रियाय नमः ।

ॐ कृत्तिवाससे नमः ।

ॐ पुरारातये नमः ।

ॐ भगवते नमः ।

ॐ प्रमथाधिपाय नमः ।

ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ।

ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ।

ॐ जगद्व्यापिने नमः ।

ॐ जगद्गुरुवे नमः ।

ॐ व्योमकेशाय नमः ।

ॐ महासेनजनकाय नमः ।

ॐ चारुविक्रमाय नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

ॐ भूतपतये नमः ।

ॐ स्थाणवे नमः ।

ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः ।

ॐ दिगम्बराय नमः ।

ॐ अष्टमूर्तये नमः ।

ॐ अनेकात्मने नमः ।

ॐ सात्विकाय नमः ।

ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ खण्डपरशवे नमः ।

ॐ रजसे नमः ।

ॐ पाशविमोचनाय नमः ।

ॐ मृडाय नमः ।

ॐ पशुपतये नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ महादेवाय नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ हरिपूषणी नमः ।

ॐ दन्‍तभिदे नमः ।

ॐ त्रिलोचनाय नमः ।

ॐ अव्यग्राय नमः ।

ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ भगनेत्रभिदे नमः ।

ॐ अव्यक्‍ताय नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ सहस्रपदे नमः ।

ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ।

ॐ अनन्ताय नमः ।

ॐ तारकाय नमः ।

ॐ परमेश्वराय नमः ।

॥ इति श्रीशिवाष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

Post a Comment

0 Comments